Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Financieel jaarverslag 2017

Onderstaand treft u aan, een verkort overzicht van de balans per 31
december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017.

Balans in Euro's x 1.000

 Activa        Passiva      
               
1) Gebouwen    9      Algemene Reserve 1.990    
2) Inventaris  25     34      (25)  4) Besetemmingsreserve      38 2.028 (2.025)
               
3) Beleggingen   1.872 (1.454)  5) Lening o/g        10      (10)
               
    Vorderingen    7          Schulden          6       (8)
    Liquiditeit 131    138    (592)        
               
    Totaal   2.044 (2.072)      2.044 (2.071)
               

 

 Korte Toelichting    
1) Betreft de voorbereidingskosten van de verbouwing van het         
    gemeentecentrum
   
2) Betreft de waarde van het kerkorgel te Hilversum    
3) Beurswaarde per 31 december 2017    
4) Reserve onderhoud Bussum 28  
    Reserve onderhoud Hilversum 4  
    Overige reserves 6 38

5) Betreft een 0% aflossingsvrije lening, aangegaan voor 10 jaar

                             Uiterlijk per ultimo 2021

   
Opmerking: de tussen haakjes getallen zijn per 31 december 2016    

De kerkrentmeesters:
Nico de Boer
Fre Fuchs
Christian Claus