Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

ELG Het Gooi over het jaar 2019

Ledenaantal. Op 31 december 2019 had onze gemeente 116 leden en 127 doopleden.

Kerkenraad
In 2019 heeft de samenstelling van de kerkenraad geen wijzigingen ondergaan,

De kerkenraad en het DB (dagelijks bestuur) zijn beide 11 keer bijeen geweest. Er zijn in 2019 twee gemeentevergadering gehouden, 19 mei in Hilversum en 20 oktober in Bussum.

Kerkdiensten
- Er zijn in 2019 38 diensten gehouden. Bijzondere diensten vonden plaats in de Stille Week voor Pasen (Agape, dienst op Goede Vrijdag en de paaswake op zaterdagavond) en de metten op Hemelvaartsdag. In de adventstijd is op de vierde zondag weer een middagdienst gevierd gevolgd door een gemeentemaaltijd met soep en pannenkoeken.

- Het kerkbezoek bedroeg gemiddeld 36 volwassenen. Tijdens de diensten voor jong en oud waren er gemiddeld 5 kinderen aanwezig.
In 2 diensten heeft het koor Voices onder leiding van Piet Philipse medewerking verleend. Het lijkt een traditie te worden die een meerwaarde aan de dienst geeft.

- In Bussum wordt sinds jaren de dienst op kerstavond gezamenlijk gevierd met de Doopsgezinden. In 2019 waren wij bij hen te gast.

- Onze kerk In Bussum bleef gesloten bij oecumenische vieringen, georganiseerd door de Raad van Kerken van Naarden, Bussum en Hilversumse Meent.
Hier kan nog aan toegevoegd worden dat onze gemeente nog steeds vertegenwoordigd is bij de diensten in Naarderheem en de Open Maria Kerk in Bussum.

- Het aanvangstijdstip van onze diensten is in het voorjaar met instemming van de gemeentevergadering verplaatst naar 10.30 uur. In de najaarsvergadering is besloten om de proefperiode met een jaar te verlengen tot najaar 2020. Daarna zal opnieuw een evaluatie plaatsvinden.
- via Kerkdienstgemist is het in Bussum mogelijk om de kerkdiensten thuis digitaal te volgen.

Taxidienst
Er was behoefte aan vervoer van gemeenteleden uit Hilversum naar de diensten die in Bussum gehouden werden. De oplossing is een taxidienst door een taxibedrijf dat de gemeenteleden thuis ophaalt en naar Bussum brengt en na de dienst weer ophaalt en thuisbrengt.

Herbestemming van onze kerk in Hilversum
Het was al geruime tijd een onderwerp op de agenda van de kerkenraad. Hoe lang kunnen we diensten in twee kerken volhouden. Met name de menskracht in Hilversum bestond uit drie kerkenraadsleden. Kerkdiensten en verhuur rustte op hun schouders. Die druk werd te zwaar. In de gemeentevergadering van 19 mei in Hilversum hebben kerkenraad en gemeente vastgesteld dat langer handhaven van 2 kerken op grond van te weinig menskracht niet langer haalbaar was. De kerkenraad kreeg hiermee steun voor het plan om voor de kerk in Hilversum een goede herbestemming te vinden en te verkopen, het liefst aan een kerkelijke instantie. In de loop van 2019 heeft de kerkenraad de eerste stappen hiertoe gezet. 

Zomerdiensten en zomermiddagen
In Bussum zijn, evenals in vorige jaren, in de maanden juli en augustus weer zomerdiensten gehouden samen met doopsgezinden, remonstranten en de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. In alle 4 kerken worden dan in principe 2 diensten gehouden waarbij niet de eigen predikant voorgaat. In Bussum konden in 2019 geen diensten worden gehouden i.v.m. de verbouwing van het gemeentecentrum in de maanden juni t/m augustus. Die 2 diensten zijn in een van de andere kerken gehouden. Wel zorgde onze gemeente voor een predikant en een organist.

Ook zijn er weer vier zogenaamde zomermiddagen gehouden. De vier gemeentes verzorgen ieder een middag in de ruimte van een van de andere kerken. Ons gemeentelid de heer Jan van Cadsand gaf een heel boeiende lezing met dia’s over de Amsterdamse School en aanverwante architectuur.
- In Hilversum werden er in de zomermaanden zoals gebruikelijk ook gezamenlijke diensten gehouden, samen met de vrijzinnigen van “De Kapel”.

Diensten voor Jong en Oud - Kringen - groepen
In 2019 zijn er zeven diensten voor jong en oud gehouden. Hierin verzorgen de jongeren o.a. de schriftlezingen en het collecteren. Tijdens deze diensten betrekt ds. Metzger de aanwezigen bij de dienst door vragen te stellen en met de microfoon naar de gemeenteleden en jongeren toe te lopen die willen reageren.

Ook organiseren predikant en ouders enkele malen per jaar een bezoek aan kerk, museum, of anderszins waarbij inhoud en gedachtewisseling een belangrijke doel zijn. In 2019 bezochten ze twee keer Amsterdam en waar ze een rondleiding kregen bij speciale wandelingen.

Verder kent onze gemeente een Gesprekskring voor ouderen en een Verdiepingskring voor gemeenteleden en belangstellenden uit de middenleeftijd. Beide groepen staan onder leiding van de predikant.

Onze predikant
Een hoogtepunt was de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Willy Metzger. Op zondag 8 oktober werd dit jubileum onder grote belangstelling gevierd. Een volle kerk met veel gasten van buiten, toespraken, een heel humoristisch lied van en door de leden van de Verdiepingskring en een heerlijke lunch zorgden voor een onvergetelijk feest.

Er heeft een jaargesprek plaats gevonden tussen enkele kerkenraadsleden en ds. Willy Metzger. De samenwerking tussen kerkenraad en predikant is uitstekend. Van beide kanten is er grote motivatie om gezamenlijk verder te gaan. In het gesprek werd zoals ook in eerdere jaargesprekken wel zorg geuit over de vele taken die op de schouders van onze predikant rusten.

Naast zijn functie als predikant vertegenwoordigt ds. Willy Metzger onze gemeente in het regionale oecumenisch pastoresconvent en in het overlegorgaan van de gemeentes voor de zomerdiensten. Daarnaast is hij bestuurslid van het Convent van lutherse predikanten en kerkelijk werkers en lid van het generaal college voor de toelating tot het ambt Ook is Willy vaak helpdesk daar waar zijn digitale kennis gewenst is bij kerkenraadsleden en draait hij vaak zelf de liturgieën af in de diensten waarin hij zelf voorgaat. Vanaf deze plaats dank en een compliment voor onze predikant.

Kerkblad De Lutheraan
In 2019 is ons kerkblad De Lutheraan 6 keer uitgekomen. Dankzij de redactie die bestaat uit Ina, Ton en Arno en de trouwe groep gemeenteleden die tekst aanlevert ziet het blad De Lutheraan er elke keer weer prima uit. Bovengenoemde redactie heeft echter te kennen gegeven dat het adventnummer van 2019 het laatste nummer wordt onder hun redactie. De kerkenraad zoekt nog naar opvolgers. In de loop van het jaar is drukkerij Walden ook de verzending tot onze volle tevredenheid gaan verzorgen.

Bijzondere activiteiten.

Excursies: Ook in 2019 organiseerde onze diaconie weer de traditionele voorjaarsexcursie, en de najaarsexcursie. Met de bus bezochten we in het voorjaar het oosten van het land en in het najaar bezochten we een expositie in Het Singermuseum in Laren, gevolgd door een gezellige high tea.

En dan waren er natuurlijk de gemeentemaaltijden. In februari de traditionele snertmaaltijd en verdeeld over het jaar meerdere gemeentemaaltijden onder de enthousiaste leiding en voortreffelijke kookkunsten van de maaltijdgroep en andere vrijwilligers. In het najaar van 2019 was er voor het eerst een gemeentemaaltijd gecombineerd met het vertonen van een film. Deze film werd van te voren ingeleid en bood de aanwezigen de gelegenheid om na afloop erover van gedachten te wisselen.

BBQ en Opening van het verbouwde gemeentecentrum in Bussum
De BBQ is gehouden op 8 september. Voor het eerst sinds lange tijd konden we weer in Bussum terecht. De grote opkomst van wel 70 deelnemers was mede te danken aan de opening van het verbouwde gemeentecentrum dat geopend zou worden. Ook de aannemer en zijn medewerkers waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Dominee Metzger dankte in zijn toespraak met name de bouwcommissie en de aannemer en zijn medewerkers.
Met het doorknippen van een lint dat gespannen was in de deuropening van de openslaande deuren door de twee jongste aanwezigen was de opening een feit. Unaniem was er grote waardering voor het geweldige resultaat. Foto’s zijn natuurlijk te zien op onze website.

Uit de kerkenraad
Uiteraard zijn er nog meer onderwerpen aan de orde geweest in de kerkenraad waaronder onderstaande zaken.

- Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting
De Stichting wordt door onze gemeente financieel ondersteund om de bijzondere hoogleraarplaats aan de Theologische Universiteit Kampen voor langere tijd in stand te houden. Prof. dr. Sabine Hiebsch neemt die plaats in. De kerkenraad heeft besloten om ook in de komende jaren, 2020 t/m 2022, jaarlijks een bedrag van € 10.000 te doneren.

- Op 11 zaterdag 11 mei kwam de kerkenraad bijeen in Groot Kievietsdal in Hilversum als voorbereiding op het aanpassen van ons beleidsplan dat tot 2020 loopt. In deze brainstorm hebben we naar voren gebracht wat we als kerkenraad belangrijk vinden. In 2020 zal dit uitgewerkt worden in een beleidsplan met de looptijd 2021-2025.

- Op zaterdag 16 februari was onze gemeente gastvrouw voor de jaarlijkse kerkenradendag. Die dag is mede dankzij de inzet van onze LEK-leden bij het verzorgen van de hapjes en drankjes een groot succes. Leuk om zoveel Lutheranen uit het hele land te ontmoeten. Echt inspirerend.

- Op 24 juni 2019 heeft onze voormalige vaste organist in Hilversum , de heer Rien van der Male, een hoge kerkelijke onderscheiding ontvangen, het draaginsigne in goud. Hij is meer dan 40 jaar organist geweest is. Zijn gezondheid stond niet toe dat dit eerder gebeurde. Willy, Christian en Jenny verzorgden de uitreiking. Rien was er heel blij mee.

- Ds. Malcolm James uit Zuid-Afrika. Hij was op uitwisselingsbezoek een week lang de gast van ds. Metzger die hem liet kennislaten maken met onze lutherse traditie en ons luthers geluid. Malcolm heeft op verschillende momenten ook kennis gemaakt met onze gemeenteleden. Ook dit was een inspirerende kennismaking.
- Predikant en kerkenraad zijn in de kerkenraadsvergadering gevisiteerd door de classis-predikant ds. Peter Verhoeff. Het is een nieuwe functie in de PKN. Het is de bedoeling dat de classis-predikant alle gemeenten bezoekt met de vraag wat hij voor die gemeenten kan betekenen.
- In oktober is in ons gemeentecentrum de cursus “Leren van Luther” van start gegaan ditmaal geïnspireerd op het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. 4 Avonden met verschillende inleiders waaronder onze predikant waren heel boeiend. Er waren 20 deelnemers uit verschillende gemeentes.

Tot slot
Het jaarverslag zou niet compleet zijn zonder mijn vaste slotzin namelijk een woord van dank aan de vele vrijwilligers die onze gemeente tot een actieve Lutherse kern maken. Hartelijk dank!!!!

Jan Kofman,
secretaris ELG Het Gooi
7 april 2020