Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

ELG Het Gooi over het jaar 2018

Ledenaantal. Op 31 december 2018 had onze gemeente 125 leden en 132 doopleden.

Kerkenraad
In 2018 is de heer Jeroen Jansen als ouderling-kerkrentmeester toegetreden tot de kerkenraad en mevrouw Loes van Driel als diaken. De samenstelling van de kerkenraad heeft verder in 2018 geen wijzigingen ondergaan,

De kerkenraad en het DB (dagelijks bestuur) zijn beide 11 keer bijeen geweest. Er zijn in 2018 twee gemeentevergadering gehouden, in januari in Bussum en in november Hilversum.

Kerkdiensten
Er zijn in 2018 16 gezamenlijk diensten gehouden. De kerkelijke hoogtijdagen horen daar altijd bij evenals de zogenaamde diensten voor jong en oud. Bijzondere diensten vinden plaats in de Stille Week voor Pasen (agapé, dienst op Goede Vrijdag en de paaswake op zaterdagavond) en in de adventstijd wordt op de vierde zondag het kinderkerstfeest ’s middags gevierd gevolgd door een gemeentemaaltijd met soep en pannenkoeken.

Het kerkbezoek bedroeg gemiddeld 39 volwassenen als we de bezoekers van beide vierplekken optellen. Tijdens de diensten voor jong en oud waren gemiddeld 6 kinderen aanwezig.
In 2 diensten heeft het koor Voices onder leiding van Piet Philipse medewerking verleend. Het lijkt een traditie te worden die ook in 2019 ongetwijfeld weer voor fijne diensten zal zorgen.

Zomerdiensten en zomermiddagen
In Bussum zijn, evenals in vorige jaren, in de maanden juli en augustus weer 8 zomerdiensten gehouden samen met doopsgezinden, remonstranten en de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. In alle 4 kerken worden 2 diensten gehouden waarbij niet de eigen predikant voorgaat. Bij de Lutheranen werd echter één van die twee diensten in de Tindalvilla in Bussum gehouden.
Ook zijn er weer vier zomermiddagen gehouden. De vier gemeentes verzorgen ieder een middag in de ruimte van een van de andere kerken. Ds. Metzger verzorgde een middag over Lutherliederen in de Majellakapel en in ons gemeentecentrum hield prof. Daan Asscher een boeiende lezing over de ethische dilemma’s waar rechters soms mee te maken krijgen.
In Hilversum werden er in de zomermaanden zoals gebruikelijk ook gezamenlijke diensten gehouden, samen met de vrijzinnigen van “De Kapel”.

In Bussum wordt sinds jaren de dienst op kerstavond gezamenlijk gevierd met de Doopsgezinden. In 2017 waren zij bij ons te gast.

In Bussum blijft de kerk gesloten bij oecumenische vieringen, georganiseerd door Raad van kerken van Naarden, Bussum en Hilversumse Meent.

Kringen en groepen
Ook in 2018 was er geen kinderkerk meer omdat er in onze gemeente te weinig kinderen in de basisschool leeftijd zijn om dit te kunnen organiseren. Hiervoor in de plaats zijn de zogenaamde diensten voor jong en oud gekomen. Hierin verzorgt de oudere jeugd o.a. de schriftlezingen en het collecteren. Tijdens deze diensten betrekt ds. Metzger de aanwezigen bij de dienst door vragen te stellen en met de microfoon naar de gemeenteleden toe te lopen die wat willen zeggen.

Ook organiseren predikant en ouders enkele malen per jaar een bezoek aan kerk, museum, of anderszins waarbij inhoud en gedachtewisseling een belangrijke doel zijn. In 2018 bezochten ze Amsterdam.

Verder kent onze gemeente een Gesprekskring voor ouderen en een Verdiepingskring voor gemeenteleden uit de middenleeftijd. Beide groepen staan onder leiding van de predikant.

Jaargesprek met predikant
Er heeft een jaargesprek plaats gevonden tussen enkele kerkenraadsleden en ds. Willy Metzger. De samenwerking tussen kerkenraad en predikant is uitstekend. Van beide kanten is er grote motivatie om gezamenlijk verder te gaan. In het gesprek werd wel zorg geuit over de vele taken die op de schouders van onze predikant rusten.

Naast zijn functie als predikant vertegenwoordigt ds. Willy Metzger onze gemeente op diverse plaatsen o.a. in de Classis Hilversum, het pastoresconvent, als lid van het generaal college voor de toelating tot het ambt en in het overlegorgaan van de gemeentes voor de zomerdiensten. Ook is Willy vaak helpdesk daar waar zijn digitale kennis nodig is bij kerkenraadsleden en draait hij vaak zelf de liturgieën af. Vanaf deze plaats dank en een compliment voor onze predikant.

Kerkblad De Lutheraan
In 2018 is ons kerkblad De Lutheraan 6 keer uitgekomen. Dankzij de redactie die bestaat uit Ina, Ton en Arno en de trouwe groep gemeenteleden die tekst aanlevert ziet het blad De Lutheraan er mede dankzij de drukkerij Walden elke keer weer prima uit.

Bijzondere activiteiten.
De traditionele activiteiten waar veel gemeenteleden met enthousiasme en grote opkomst aan deelnemen hebben ook in 2018 weer plaats gevonden: de voorjaarsexcursie, dauwtrappen op Hemelvaartsdag en de najaarsexcursie. En dan waren er natuurlijk de gemeentemaaltijden en de BBQ die steeds heel goed bezocht zijn.

Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting
De Stichting wordt door onze gemeente financieel ondersteund om de bijzondere hoogleraarplaats aan de Theologische Universiteit Kampen voor langere tijd in stand te houden. Prof. dr. Sabine Hiebsch neemt die plaats in. Samen met mevrouw Conny Boendermaker heeft Sabine een boeiende presentatie gegeven over de Stichting en haar werk als kerkelijk hoogleraar.

Tot slot nog een aantal onderwerpen die aan de orde geweest zijn geweest in de kerkenraadsvergaderingen en waarvan sommige een vervolg krijgen in 2019.

- via www.kerkdienstgemist.nl is het nu, evenals het geval al langer is in Hilversum ook in Bussum mogelijk om de kerkdiensten thuis digitaal te volgen.
- Organisten. Dankzij de niet aflatende inzet van Ton en Ellen Reijinga is het ons gelukt om elke zondag een organist op het orgel te krijgen in 2018. Een geweldige prestatie ook vanwege het
   feit dat de vaste organist in Hilversum, de heer Rien van der Male, door gezondheidsproblemen helaas niet meer in staat is het orgel te bespelen.
- Kostersprobleem in Hilversum. Dankzij de geweldige inzet van Jenny, Christian en Ingeborg konden alle diensten en de contacten met huurders plaatsvinden. Helaas moeten we vaststellen   
  dat dit tot grote overbelasting leidt.
- Verbouwingsplannen in Bussum. Dankzij de enthousiaste bouwcommissie zijn alle voorbereiding getroffen om in de zomermaanden van 2019 de verbouwing te laten plaatsvinden. De
   aanbesteding is gegund aan bouwbedrijf Hanno weet Raad.
- Met instemming van de gemeentevergadering heeft de kerkenraad besloten om in 2019 in de maanden september t/m november de diensten te beginnen om 10.30 uur. Evaluatie zal duidelijk
   maken of dat experiment een vervolg zal krijgen.

Het jaarverslag zou niet compleet zijn zonder mijn vaste slotzin namelijk met een woord van dank aan de vele vrijwilligers die onze gemeente tot een actieve Lutherse kern maken. Hartelijk dank!!!!

Jan Kofman,
secretaris ELG Het Gooi
17 mei 2019