Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

ELG Het Gooi over 2016

Het jaar 2016 was het eerste jaar dat de ELG Het Gooi als zelfstandige Lutherse gemeente bestond.

Op 31 december 2016 had de gemeente Het Gooi twee vierplekken: Bussum en Hilversum. In totaal had de gemeente op 31 december 2016 134 leden en 139 doopleden. Daarnaast zijn er 29 ongedoopte of mee geregistreerde personen.

Kerkenraad
De kerkenraad heeft in 2016 meerdere veranderingen ondergaan. Op 31 december bestond de kerkenraad uit: 1 predikant, 3 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters, 3 diakenen. Daarnaast is er een notuliste.
De kerkenraad en het DB (dagelijks bestuur) zijn beide 11 keer bijeen geweest. Daarnaast zijn er 2 gemeentevergaderingen gehouden.

Kerkdiensten
Er zijn in 2016 10 gezamenlijke diensten gehouden. De kerkelijke hoogtijdagen hoorden daarbij, evenals de zogenaamde “Diensten voor jong en oud”. Ook de Agapè maaltijd en de adventsbijeenkomst waren belangrijke inhoudelijke vieringen naast de gewone diensten.

Het kerkbezoek bedroeg gemiddeld 45 volwassenen als we het aantal bezoekers van beide vierplekken bij elkaar optellen. Tijdens de “diensten voor jong en oud” waren gemiddeld 8 tieners aanwezig.
In juli en augustus zijn in Bussum 8 zomerdiensten gehouden samen met doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnigen. Bij een 2-tal oecumenische diensten was de kerk in Bussum gesloten. In Hilversum is in de zomermaanden samen gekerkt met de Vrijzinnigen.

Jeugdwerk, kringen en groepen
In 2016 was er geen kinderkerk meer. Hiervoor in de plaats zijn de zogenaamde diensten voor jong en oud gekomen. Hierin verzorgt de oudere jeugd o.a. de schriftlezingen.
Voor de iets oudere kinderen bestaat de galerijgroep. Predikant en ouders organiseren een aantal keer per jaar een bezoek aan kerk, museum, of anderszins waarbij inhoud en gedachtewisseling een belangrijk doel zijn.
Verder kent onze gemeente een Gesprekskring voor ouderen en een Verdiepingskring voor gemeenteleden uit de middenleeftijd. Beide groepen staan onder leiding van de predikant.
Kerkblad De Lutheraan
De naam van ons nieuwe kerkblad is De Lutheraan. Het blad wordt nu gedrukt en ook de inhoud heeft qua lay-out een update gehad. Er wordt door een werkgroep nog aan een nieuwe omslag gewerkt.

Activiteiten.
Dan denken we aan onze grote voorjaarstocht en de najaarsexcursie, beide georganiseerd door Solatium en de diaconie. Maar ook de bijeenkomsten waar gegeten en gedronken wordt, waren weer een succes. Er is altijd een goede opkomst bij de gemeentemaaltijden, de snertmaaltijd, de taartenmiddag en de BBQ.

Eind januari zijn ds. Kees van der Horst en ds. Lieske Keuning tijdens een afscheidsdiner van harte bedankt voor hun inspanningen in het samenvoegingproces.

Ik oktober is onze gemeente gevisiteerd. De visitatoren waren onder de indruk van het elan en het enthousiasme in onze gemeente. “De onderlinge sfeer was positief en de energie was voelbaar” was hun conclusie.

Diversen:
In september heeft Hans Bos, onze organist van vierplek Bussum, na 62,5 jaar afscheid genomen. Zijn prachtige improvisatie leverde tijdens zijn laatste dienst een spontaan applaus op van de stampvolle kerk. Op het orgel heeft de kerkenraad als dank een gegraveerd koperen plaatje geplaatst waarop zijn naam en dienstperiode vermeld staan.

Er zijn plannen voor een nieuwe keuken en andere aanpassingen in het gemeentecentrum in Bussum. Ook zal de slechte akoestiek in de gemeenteruimtes van zowel Bussum als Hilversum aangepakt worden.
De kerkenraad heeft besloten om in het Lutherjaar 2017 twee activiteiten te organiseren één in het voorjaar in Bussum en de tweede in het najaar in Hilversum.

Het jaarverslag zou niet compleet zijn zonder een woord van dank aan alle vrijwilligers die onze gemeente tot een actieve Lutherse kern maken. Hartelijk dank!!!!

Jan Kofman, secretaris ELG Het Gooi