Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Algemene gegevens

De stichting draagt de naam: Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting.
Zij is opgericht op  25 april 2017 en heeft haar zetel in de gemeente Gooise Meren.
De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling.

Contactgegevens en correspondentieadres

Secretariaat KBLS
Van Houtenlaan 31
1945 SJ Beverwijk 
Telefoon: 0251-235126
Email:      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuursleden

vacature voorzitter 
vavature secretaris
K. ten Broecke, penningmeester / secretaris a.i.
Drs. C.M. Boendermaker, lid
Drs. M. Langelaar, lid

    
Het RSIN-nummer is:   857528488
Het KvK-nummer is:     68634641
IBAN: NL15 INGB 0007 7600 41      BIC:  INGBNL2A
          t.n.v. Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting

De Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel: onderzoek, onderwijs en de verspreiding van kennis over Maarten Luther en zijn theologie alsmede over de geschiedenis van het Lutheranisme in het algemeen en die van het Lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder te bevorderen.

Zij tracht haar doel te bereiken door het vestigen van een onderzoeks- en onderwijsplaats en meer specifiek van een bijzondere leerstoel aan een Nederlandse academische instelling en voorts door alle andere wettige middelen die naar het oordeel van haar bestuur tot het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting 2017-2020

De hervormingsbeweging die in 1517 met de 95 stellingen van Martin Luther begon, bleef niet tot Duitsland beperkt maar kreeg ook al snel in de Nederlanden voet aan de grond. Na de val van Antwerpen in 1585 verschoof het zwaartepunt daarvan naar de Noordelijke Nederlanden. De eerste lutherse kerkelijke gemeente alhier werd in 1564 gesticht in Woerden. In de daaropvolgende eeuwen ontstonden overal lutherse gemeenten: in Amsterdam door uit Antwerpen gevluchte kooplieden, in Oost-Groningen door uit het oosten komende landarbeiders, in Zeeland uit de Salzburger emigranten en in vestingsteden als Breda en Maastricht door aldaar gelegerde Duitse soldaten. Na de Tweede Wereldoorlog verenigden de lutherse gemeenten in ons land zich in de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Bij de fusie met de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland in 2004 ging zij op in de nieuw gevormde Protestantse Kerk in Nederland.
Het aantal lutheranen in ons land is altijd gering gebleven in vergelijking met het aantal kerkleden van calvinistische signatuur, al ligt dat buiten Nederland anders. Het feit dat in de grondleggende artikelen van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland de lutherse en de calvinistische tradities evenwaardig naast elkaar staan, tekent echter het belang dat aan de lutherse inbreng in kerk en maatschappij moet worden gehecht.
De Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting stelt zich ten doel om in ons land de lutherse traditie een duidelijk platform te geven. Zij wil dit bereiken door het vestigen van een onderzoeksplaats c.q. bijzondere leerstoel aan een academische instelling. Dit met de concrete doelstelling "het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en zijn theologie, alsmede over de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder". Door onderzoek en door de valorisatie door middel van publicatie van boeken, wetenschappelijke en populaire artikelen, lezingen en voordrachten in nationale en internationale context, onderwijs aan (toekomstige) predikanten, etc. wil de stichting de kennis over en het begrip van de lutherse traditie bevorderen. In het bijzonder maar niet exclusief richt zij zich daarbij op de lutherse gemeenschap en de lutherse gemeenten in Nederland.

Voor het verwezenlijken van haar doelstelling werft de stichting financiƫle bijdragen van onder meer (lutherse) fondsen, stichtingen, kerkelijke gemeenten en algemene kerkelijke middelen, en individuele personen, enz.
De stichting heeft geen winstoogmerk; alle inkomsten dienen het beoogde doel.

Beloningsbeleid bestuur

Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het opstellen van de Statuten en het Beleidsplan hebben de nodige tijd en inspanning gekost.
De stichting is opgericht op 25 april 2017 door ondertekening van de statuten bij de notaris door de bestuursleden.
Sinds de oprichting is het bestuur van de stichting actief geweest om een onderzoekplaats dan wel de vestiging van een Bijzonder Leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) te realiseren. Dat heeft geleid tot het vestigen van een bijzondere leerstoel met een omvang van 0,8 fte aan de Theologische Universiteit Kampen. Met ingang van 31 oktober 2017 is prof. dr. Sabine Hiebsch benoemd op deze "Kooiman-Boendermaker leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme".

Een financiƫle verantwoording

Voor blijvende continuiteit van deze bijzondere leerstoel zijn bijdragen/giften van sponsors nodig. Een aantal sponsoren en individuele personen hebben al hun bijdrage toegezegd, maar meer zijn noodzakelijk om ook op de lange duur de leerstoel te kunnen blijven financieren.