Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Verslag van de gemeentevergadering d.d. 28 januari 2018

De eerste gemeentevergadering van 2018 is gehouden in Bussum op zondag 28 januari aansluitend aan de dienst.
Als enige onderwerp staat een gemeenteraadpleging over de verbouwing van het gemeentecentrum in Bussum op de agenda.

1. Opening en mededelingen
Ds. Metzger heet de 34 aanwezigen hartelijk welkom.
Hij deelt mee dat het dienstrooster voor 2019 in opzet klaar is. Volgens eerder vastgesteld besluit zal 2/3 van de diensten plaats vinden in Bussum en 1/3 in Hilversum. Buiten deze verdeling vallen de zomerdiensten en oecumenische diensten ter plaatse. Loes en Bert van Driel kunnen aan de slag met het benaderen van gastpredikanten.
Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling van de bouwcommissie bekendgemaakt. Deze bestaat nu uit de heren Bert van Driel (vz), Johan Vroegindeweij (contactpersoon naar kerkenraad), Nico de Boer (financiƫn) en de dames Lenny van der Heijden en Sandra Veen.
Ds. Metzger geeft aan dat de kerkenraad blij is met de toezegging van de leden.

2. Verbouwing gemeentecentrum Bussum
Ds. Metzger geeft het woord aan Johan Vroegindeweij die de raadpleging zal leiden. Johan zal de presentatie geven zoals die eerder gegeven is aan de kerkenraad door het architectenbureau Vocus.
Er is een ingekomen brief. Jan Kofman (secr.) geeft een toelichting. 16 personen doen een oproep aan de kerkenraad om te overwegen om de verbouwing niet in 2 fases maar in 1 fase uit te laten voeren. De verbouwing van de zijwand zou, als daar in latere instantie toe besloten zou worden door de kerkenraad, in een 2e fase uitgevoerd worden volgens het idee van de kerkenraad. De ondertekenaars van de oproep aan de kerkenraad noemen in het ondertekende document een aantal argumenten. Deze oproep zal in de kerkenraad geagendeerd worden.

Johan geeft vervolgens een PowerPointpresentatie. Er worden vanuit de vergadering meerdere aandachtspunten naar voren gebracht waarover gediscussieerd wordt.
Ds. Willy Metzger besluit de vergadering met het bedanken voor aanwezigheid en meedenken van de gemeenteleden en is blij met alle suggesties waar de kerkenraad zich serieus over zal buigen.

Jan Kofman
secretaris