Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De kerkenraad had weer een volle agenda de eerste vergadering in het nieuwe jaar.

Na de opening stonden we eerst stil bij het feit dat onze organist van Hilversum de heer Rien van der Male moest worden opgenomen in een revalidatiecentrum in Soest nadat hij in zijn woning gevallen was. De kerkenraad wenst hem veel sterkte.
Ons gemeentelid Ton Reijinga heeft gelukkig organisten gevonden die bereid zijn om de diensten over te nemen. Het eerste half jaar is nu ingevuld. We houden u op de hoogte.

Vervolgens hebben we de diensten en activiteiten in de adventsperiode geëvalueerd. Het is een periode geweest waar we dankbaar op terug mogen kijken. Er was goede opkomst en heel geslaagde activiteiten waarbij we zeker ook denken aan de kaarsenverkoop van Arno en Susanne ten gunste van een vakantie voor kinderen van vluchtelingen in Nederland. Maar ook de gemeentemaaltijd op de vierde advent en de nieuwjaarsreceptie waren weer geslaagde activiteiten.

Maar ook moeten we de blik gericht houden op de nabije en ook op de al wat verdere toekomst. Dit jaar gaan we een begin maken met het nadenken en praten over ons nieuwe beleidsplan. Zo is er een zogenaamde “hei-dag” gepland op 11 mei waarop de kerkenraadsleden met elkaar op informele wijze gaan brainstormen over onze doelstellingen en missie. Ook denken we na over de toekomst van onze twee vierplekken op langere termijn.

Maar dan de zaken die op korte termijn op ons af komen. Op 20 januari gaat onze galerijgroep naar Amsterdam waar ze een ontvangst krijgen bij de Regenboog Groep en meer te weten komen over onder andere de opvang van dak- en thuislozen.

En op zondag 27 januari nemen we officieel afscheid van onze Nico de Boer als kerkenraadslid en kerkrentmeester. Dat zal zowel tijdens als na de dienst plaatsvinden. We hopen op een volle kerk. Gelukkig blijft hij beschikbaar voor advies en ook als koster. Onze gemeente mag heel dankbaar zijn voor zijn jarenlange inzet daarbij altijd ondersteund door Gonda. In de volgende Lutheraan komen we hier zeker op terug.

En als we het over de kerkrentmeester hebben denken we in deze maanden ook aan actie Kerkbalans. Hiervoor heeft Nico nog de voorbereidingen getroffen. Binnenkort ontvangt u weer de bekende brief en de bijbehorende stukken.

Volgende maand, op zaterdag 16 februari is onze gemeente gastvrouw voor de landelijke (lutherse) kerkenradendag. De Synodale Commissie ontvangt kerkenraadsleden uit het hele land in Bussum. Het voorbereiden van een nieuw beleidsplan staat o.a. op de agenda.

De diaconie heeft haar activiteiten weer gepland. Als eerste staat de snertmaaltijd voor de deur. Vrijdag 1 maart is iedereen vanaf 17.00 uur weer van harte welkom in Hilversum voor de traditionele snertmaaltijd.

Later dit jaar staat er zowel in Bussum als in Hilversum weer een dienst op het programma waaraan het koor Voices medewerking verleent. 10 maart in Bussum en 1 december in Hilversum kunt u in uw agenda zetten.

En dan was er het maandelijks terugkerende agendapunt over de verbouwing van het gemeentecentrum in Bussum. Er wordt door de vierkoppige bouwcommissie hard gewerkt aan de voorbereidingen. De kerkenraad is blij met de grote inzet en professionele aanpak. Het is nog steeds de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomermaanden van dit jaar plaatsvinden.
Dit zal wel tot gevolg hebben dat er mogelijk geen zomerdiensten in de kerk in Bussum gehouden kunnen worden. Hetzelfde geldt voor vierplek Hilversum waar ook in de zomermaanden de weg voor de kerk niet begaanbaar zal zijn door uitgebreide wegwerkzaamheden. Beide vierplekken zijn deze zomer dus graag te gast bij de kerkgenootschappen waarmee we nu al meerdere jaren gezamenlijk de diensten in de zomermaanden vieren.

In de kerkenraadsvergadering van november zal onze kerkenraad gevisiteerd worden door onze nieuwe classispredikant ds. Peter Verhoeff. Wij kennen hem al goed dankzij zijn inbreng bij de samenvoeging van de gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum in 2016.

Tot slot wenst de kerkenraad u allen een gezond en gezegend 2019 toe.
Jan Kofman - secretaris