Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De start van het kerkelijk jaar hebben we weer achter ons gelaten. De Gemeente BBQ, de startzondag en de najaarstocht lieten, gelet op de grote opkomst, zien dat een grote groep gemeenteleden deze activiteiten heel belangrijk vindt. Veel mensen zijn actief betrokken bij de voorbereiding en bij de uitvoering. Met recht kan gezegd worden dóór en vóór de gemeente. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats voor zowel organisatoren als deelnemende gemeenteleden.
Fijn dat de diaconie versterkt is door de komst van Loes van Driel. We mogen gerust zeggen dat we een actieve en enthousiaste kerkenraad hebben mede dankzij de bereidheid van gemeenteleden om opengevallen plaatsen in de kerkenraad in te nemen.

De voorbereidingen voor het kerkelijk jaar 2018-2019 zijn inmiddels in volle gang. Dit jaar zal er nog het jaargesprek plaats vinden tussen predikant en een afvaardiging van kerkenraadsleden. Wederzijdse ervaringen worden dan uitgewisseld. Dat is een gebruikelijke procedure in de protestante gemeenten die in onze gemeente al jaren in een heel prettige sfeer verloopt.

De oogstdienst vindt dit jaar weer plaats in Hilversum op 28 oktober. Deze dienst zal opgeluisterd worden door muzikale medewerking van het Bussumse koor Voices onder leiding van de ons bekende Piet Philipse.
In Hilversum hebben inmiddels de nodige onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden. Zowel een deel van het buitenschilderwerk als herstelwerkzaamheden in de kerk na waterschade zijn inmiddels tot onze tevredenheid verricht.

De bouwcommissie die de verbouwing van het gemeentecentrum in Bussum onder haar hoede heeft is ook druk bezig om alle voorbereidingen te treffen zodat de verbouwing volgens planning kan plaatsvinden in de zomermaanden van 2018.

Nog even terugkijkend op de kerkenraadsvergadering van september kan meegedeeld worden dat de jaarrekening over 2017 toen definitief vastgesteld is. Dat heeft langer geduurd dan gebruikelijk omdat de overstap naar een andere kerkelijke administratie gepaard ging met wat startproblemen.

Ook zult u elders in dit blad de aankondiging vinden van de komende gemeentevergadering die plaats zal vinden op zondag 4 november aansluitend aan de dienst in Bussum. Hier zal o.a. de conceptbegroting van 2019 aan de orde komen. Ook zal de gemeente gevraagd worden of de aanvang van de diensten om 10.30 uur een goed alternatief is voor de huidige aanvangstijd.

Binnenkort vindt er een evaluatievergadering plaats met de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen in Bussum over de zomerdiensten en –middagen. Net als vorig jaar zijn de geluiden uit de lutherse hoek uitsluitend positief. Ook de zomerdiensten in Hilversum zijn naar tevredenheid verlopen.
Jan Kofman
secretaris kerkenraad