Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In het eerste kerkblad in het nieuwe jaar ook het begin van een nieuw decennium begin ik natuurlijk met de beste wensen voor iedereen. Hierbij denk ik in de eerste plaats aan de gezondheid voor ieder persoonlijk maar daarnaast hoop ik dat we ook als Lutherse gemeente een goede tijd tegemoet gaan.

Terugdenkend aan 2019 komen in gedachten: de Lutherse Kerkenradendag die in februari bij ons is gehouden, het bezoek van de Zuid-Afrikaanse predikant Malcolm James aan onze gemeente, en de visitatie door ds. Peter Verhoeff van de Classis Noord-Holland. Ook de adventsperiode met bijzondere vieringen, de gemeentemaaltijd met aansluitend een film en niet te vergeten de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie zijn het vermelden waard. Ook het jaargesprek tussen predikant en een delegatie van de kerkenraad is van beide zijden als heel positief ervaren.

Als we terugkijken op het afgelopen jaar is er dus veel om dankbaar voor te zijn. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van meerdere gemeenteleden. Als gemeente proberen we er dan wel voor elkaar te zijn, ook in het nieuwe jaar.

Er waren naast de al genoemde onderwerpen ook veel andere gemeente activiteiten waaruit blijkt dat we een actieve lutherse kern zijn. Behalve de zeer geslaagde excursies, georganiseerd door onze actieve diaconie denk ik dan aan de gemeentemaaltijden, de BBQ en ook aan de vele mooie vieringen.

Hierbij mag best eens gezegd worden dat onze gastpredikanten en onze organisten ook langzamerhand vertrouwde personen zijn geworden op wie we ook in het nieuwe jaar weer hopen te mogen rekenen.

Echte hoogtepunten waren echter de opening van ons gemeentecentrum in Bussum en natuurlijk het vieren van het 25-jarig ambtsjubileum van onze dominee, Willy Metzger. We mogen hier dankbaar op terug kijken.

Daarnaast is het onttrekken van onze kerk in Hilversum aan de reguliere eredienst op 1 maart 2020 een feit dat steeds dichterbij komt. De laatste eredienst is op zondag 1 maart a.s. Na de dienst zullen we ons als gemeente met allen naar Bussum begeven waar we de dienst als het ware voortzetten met als afsluiting een gezamenlijke lunch. Hierover wordt u natuurlijk nog nader geïnformeerd de komende tijd.
Met name voor veel van onze gemeenteleden uit Hilversum is dat een heel emotioneel moment. Maar ook hier staan we als één gemeente schouder aan schouder. Gelukkig is er voor het vervoer vanuit Hilversum naar de kerk in Bussum een goede taxi-regeling.

Inmiddels heeft de kerkenraad besloten met de organisatie Reliplan in zee te gaan bij het zoeken van een goede bestemming voor de kerk. We verwachten dat dit best de nodige tijd zal vergen en de huurders zullen zeker tot de zomervakantie van kerk en gemeentezaal gebruik kunnen maken. De huurder heeft per 1 januari de woning verlaten. De kerkenraad onderzoekt of de woning als preventie tegen krakers tijdelijk kan worden bewoond zolang de kerk nog niet verkocht is.

De kerkenraad is ook actief met het beleid rond de woning boven het gemeentecentrum in Bussum. Alvorens die verhuurd kan worden moet er een flinke renovatie plaats vinden. Er is nu sprake van achterstallig onderhoud. De gemeente zal hierover tijdens gemeentevergaderingen ook geïnformeerd worden.

Ons gemeenteblad De Lutheraan heeft al lange tijd onze aandacht. Nu Ina en Ton zich terug getrokken hebben zijn we op zoek naar gemeenteleden of zelfs mogelijk andere kandidaten die in de nieuw te vormen redactie plaats zouden willen nemen. Het gaat om 6 bladen per jaar waarbij het actief zoeken naar goede inhoud naast de gebruikelijk kopij een belangrijke taak is. Hierbij de oproep: als u denkt iemand te kennen die dit zou kunnen en willen houden we ons aanbevolen.

Gelukkig hebben we al iemand gevonden die de kopij wil nalopen en eventueel corrigeren op taalfouten. Ook zijn we in gesprek met een bureau dat mogelijk voor lay-out en gedeeltelijke inhoud zou kunnen stoppen. We houden u ook hierover natuurlijk op de hoogte.

Dit jaar zal de kerkenraad zich ook buigen over ons nieuw te maken beleidsplan 2021-2025. Vorig jaar is de eerste aanzet ontstaan tijdens een zogenaamde Heidag. In het voorjaar zal er zo’n tweede brainstormdag plaatsvinden.

In het kader van uitwisselingproject zal onze predikant dit voorjaar een 14-daags tegenbezoek brengen aan Zuid-Afrika bij Malcolm James.
Hopend elkaar weer regelmatig te ontmoeten groet ik u allen hartelijk.

Jan Kofman, secretaris kerkenraad