Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De paasperiode ligt weer achter ons en we kijken weer uit naar de volgende kerkelijke hoogtijdagen, Pinkster en Hemelvaartsdag. Maart laten we eerst de afgelopen periode even de revue laten passeren.

Op zondag 18 maart werd na de gemeenschappelijke dienst de jaarvergadering gehouden. Die was in dit opzicht bijzonder omdat er naast de presentatie van de jaarverslagen en de financiële jaarstukken ook een presentatie was van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) en de bijzonder hoogleraar prof. dr. Sabine Hiebsch.

Presentatie Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) en prof. dr. Sabine Hiebsch
Na de koffie werd in de kerk een presentatie gegeven door Conny Boendermaker als bestuurslid van de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS) en Sabine Hiebsch die uiteenzette wat haar werkzaamheden zijn als bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen (TUK).
Conny legde uit dat de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting zich ten doel stelt om in ons land de lutherse traditie een duidelijk platform te geven. Zij is er in geslaagd om een bijzondere leerstoel aan de TUK te verwerven. De concrete doelstelling is het bevorderen van onderzoek, onderwijs en verspreiding van kennis over Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme in het algemeen en die van het lutheranisme in de Nederlanden in het bijzonder. Daarnaast zette ze heel duidelijk uiteen waarom deze bijzondere hoogleraar-plaats tot stand gekomen is aan de TUK en niet aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Aan de hand van een beamerpresentatie vertelde Sabine over haar werkzaamheden als bijzonder hoogleraar. Het was heel indrukwekkend kennis te nemen van haar werkzaamheden op het gebied van presentaties voor radio en televisie in binnen- en buitenland, publicaties en optredens tijdens Internationale conferenties. Enthousiaste reacties van de ruim 30 aanwezigen geven aan dat we een uitstekende presentatie gehad hebben. Er werd gesuggereerd dat deze presentatie ook veel zou verduidelijken in andere lutherse gemeenten en zelfs in synodeverband. Daartoe verklaarden de spreeksters zich bereid. Overigens kunnen geïnteresseerden ook op de website van de gemeente www.elghetgooi.nl meer informatie vinden van de KBLS. Van harte aanbevolen.

De jaarverslagen over 2017
Het tweede onderwerp van de gemeentevergadering betrof de jaarverslagen van kerk en diaconie en het financiële jaarverslag. De secretarissen van kerk en diaconie lazen hun jaarverslag voor. Een samenvatting treft u in deze Lutheraan aan. Onze kerkrentmeester Nico de Boer gaf een toelichting aan de hand van uitgedeelde overzichten. Het definitieve jaarverslag kon helaas nog niet behandeld worden omdat er nog enkele gegevens gecommuniceerd moesten worden met de administratie van het KKA, de organisatie die alle financiële gegevens verwerkt. Zodra dat afgehandeld is kan de kerkenraad zich definitief over de jaarrekening buigen en zal dit communiceren met de gemeente.

Ds. Willy Metzger deelde nog mee dat in 2019 alle diensten gezamenlijke diensten zullen zijn. 2/3 zal plaats vinden in Bussum en 1/3 in Hilversum.
In zijn slotwoord dankte hij de dames Hiebsch en Boendermaker nog voor hun presentatie en overhandigde hij hen een boeket bloemen.

Terugblik paasperiode
De kerkenraad heeft teruggekeken op de paasperiode. Er waren veel diensten met alle hun eigen karakter. We mogen vaststellen dat alle diensten goed bezocht zijn en we in alle opzichten terug kunnen kijken op een goede vieringen.

Hilversumse zaken
In vierplek Hilversum zijn de afgelopen periode ook weer enkele zaken aan de orde geweest en gedeeltelijk afgerond dan wel opgelost.
- Zo hebben we voor de woning boven de kerk een huurder gevonden.
- Ook is de verhuur van kerk en gemeentecentrum uitgebreid.
- In het verleden is er lekkage geweest met tot gevolg dat er
  waterschade is ontstaan. De verzekeringsmaatschappij is
  ingeschakeld hopelijk wordt een deel van de herstelkosten vergoed.
- Ook is er iemand gevonden voor het schoonmaken van kerk en
  gemeentecentrum.
- De kerkenraad is blij dat de heer Bert van Driel bereid is het beheer
  van de kerk en kerkelijke gebouwen in Hilversum op zich te nemen.
Fijn dat deze regelzaken goed afgehandeld zijn.

Dauwtrappen
Het is een traditie in Hilversum dat er op Hemelvaartsdag, gedauwtrapt wordt, gevolgd door ontbijt en metten. Wie het dauwtrappen wil overslaan kan wel aanschuiven bij ontbijt en metten.

Bussumse zaken
In Bussum is de audio-service nu in gebruik en via onze website kunt u zien hoe u die kunt gebruiken als u een dienst niet bij kunt wonen en/of naderhand wilt beluisteren. De kerkenraad is erg benieuwd of er gebruik van gemaakt wordt. Als u er vragen over heeft kunt u terecht bij de kerkenraadsleden.
Op 3 juni zal in de dienst in Bussum meegewerkt door het koor Voices. Wij hebben al kennis met dit koor kunnen maken tijdens onze Lutherevent vorig jaar oktober in Hilversum. We hopen op een grote opkomst.

Ook de voorbereiding voor de zomerdiensten en zomermiddagen heeft weer plaatsgevonden. Ook dit jaar is alles doorgesproken en kunnen we melden dat er weer een hagepreek zal worden gehouden. Ook zijn er weer 4 zomermiddagen gepland. Op woensdag 11 juli zal ds. Willy Metzger het onderwerp “Lutherliederen” behandelen in de Majellakapel. Meer informatie volgt natuurlijk nog.

Kerkenraadszaken
Nu ons nieuwe kerkenraadslid Jeroen Jansen toegetreden is tot het College van Kerkrentmeester (CvK) gaat dit college, dat verder bestaat uit Nico de Boer, Fré Fuchs en Christian Claus, zich buigen over de taakverdeling en onderlinge afspraken.

Er was in de kerkenraad nog één plaats vacant namelijk die van diaken. De kerkenraad is verheugd om te kunnen melden dat ze een kandidate bereid gevonden heeft zich hiervoor beschikbaar te stellen, namelijk Loes van Driel. In de komende tijd zal de officiële procedure gevolgd worden voor de verkiezing.

In de maand mei treedt er een wet in werking waar ook de kerkelijke gemeenten mee te maken krijgen. Dat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanuit de PKN wordt dit ook gevolgd en als kerkenraad zullen we er ons in verdiepen wat dit voor ons zal betekenen. Dit onderwerp zal zeker terugkomen.

Tot slot wil ik vanaf deze plaats nog vermelden dat we als kerkenraad, maar zeker ook als gemeenteleden heel erg meeleven met “onze” prof. Joop Boendermaker. Hij is in onze gedachten en we bidden voor hem.

Jan Kofman
secretaris