Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Op onze gemeentevergadering van 20 oktober 2019 zijn een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde geweest.
- De begrotingen van kerk en diaconie voor 2020 zijn gepresenteerd en toegelicht en in de kerkenraadsvergadering van 14 november vastgesteld. Zij worden nu voorgelegd aan de kerkelijke
  instantie CCBB.
- De proefperiode van het gewijzigde aanvangstijdstip van onze kerkdiensten is met een jaar verlengd en zal weer aan de orde komen op de gemeentevergadering in het najaar van 2020.
- Ook is de laatste reguliere dienst in de kerk in Hilversum vastgesteld en wel op zondag 1 maart 2020. Daarna zullen alle diensten plaatsvinden in Bussum. We zullen hier natuurlijk nog
   uitgebreid op terugkomen in onze volgende Lutheraan. De kerkenraad is zich er van bewust dat dit emotioneel is voor veel van onze gemeenteleden.
- Ook de activiteiten die gericht zullen zijn op het vinden van een herbestemming en de daarmee samenhangende verkoop van het kerkgebouw komen terug als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
- In de vergadering werd nogmaals veel waardering uitgesproken voor de buitengewoon goed geslaagde verbouwing van het gemeentecentrum in Bussum.
- De verzend- en bundelgroep van onze Lutheraan o.l.v. Ton en Ellen werd onder luid applaus in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet. De drukker van ons
   kerkblad verzorgt het verzenden nu.
- Een verslag van de gemeentevergadering kunt u na de dienst opvragen of digitaal toegezonden krijgen via ondergetekende.

De kerkenraadsvergadering van november had een enigszins ander karakter dan gebruikelijk.
Centraal stond de visitatie door de classispredikant Noord-Holland ds. Peter Verhoeff. Niet het bestuurlijke en zakelijke aspect stond centraal, zoals dat in het verleden bij visitaties vaak het geval was, maar de rol die wij als kerkenraad mogen spelen bij het beleven en uitdragen van ons geloof.
Wat vinden jullie belangrijk en wat gaat goed en waar liggen nog wensen en hebben jullie ook hulp nodig waren vragen. Ook kregen wij allen de persoonlijke vraag: wat betekent het geloof voor jou persoonlijk en hoe zie je God? Het was een inspirerende avond die mogelijk ook veel positieve impact kan hebben bij het maken van ons nieuwe beleidsplan.
Na het vertrek van ds. Verhoeff kwam nog een aantal belangrijke zaken aan de orde.
- De kerkenraad boog zich over de vraag of de woning boven het gemeentecentrum verhuurd of verkocht wordt. De raad besloot unaniem dat de woning geschikt gemaakt gaat worden voor
  verhuur.
Er is nog niet besloten of de voorkeur uitgaat naar sociale verhuur of marktconforme verhuur.
- Zoals al eerder vastgesteld is, moet er grondig achterstallig onderhoud plaatsvinden in de woning. De komende tijd zullen de verschillende mogelijkheden bestudeerd worden door het
   College van Kerkrentmeesters. Uiteindelijk zal de kerkenraad kiezen uit de diverse varianten en de bijbehorende offertes.

De cursus “leren van Luther”, met Dietrich Bonhoeffer als inspiratiebron, heeft een verheugend aantal van 19 deelnemers. De cursus wordt gehouden in ons gemeentecentrum in Bussum en de eerste avond die inmiddels heeft plaats gevonden was boeiend en leidde tot levendige gedachtewisselingen. Er zijn in totaal 4 avonden.

Zoals in de vorige Lutheraan al is meegedeeld is dit nummer het laatste van onze huidige en onvolprezen redactie, bestaande uit Ina van Rij en Ton Reijinga. Vele jaren hebben zij er voor gezorgd dat ons kerkblad bij u op de deurmat is gevallen. Op een passende gelegenheid zal de kerkenraad haar grote dankbaarheid en waardering ook persoonlijk tot uitdrukking brengen.
Maar vanaf deze plaats wil ik namens kerkenraad en gemeente Ina en Ton heel hartelijk bedanken voor het vele werk. We hopen jullie nog heel lang en gezond mee te mogen maken in de gemeente – Vaya con Dias.

Namens de kerkenraad wens ik u allen gezegende kerstdagen toe.
Jan Kofman - secretaris