Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

In de vorige Lutheraan stond onze gemeentevergadering aangekondigd voor 2 mei na de dienst. Zoals u ook in de gemeentemails hebt kunnen lezen, hebben we deze vergadering uitgesteld met als reden de beperkingen die de coronapandemie ons toen oplegde. De nieuwe datum is zondag 27 juni na de dienst. Informatie over de agenda krijgt u via de gemeentemail.

In dit blad treft u ook informatie aan over de jaarrekeningen van kerk en diaconie over 2020. Deze zullen op de gemeentevergadering worden behandeld en daarna kunnen ze definitief worden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de jaarverslagen over 2020 die u worden toegestuurd via de gemeentemail.

Toekomst kerkgebouw
Een ander belangrijk onderwerp betreft de toekomst van ons kerkgebouw. Ook in de vorige gemeentevergadering kwam dat aan de orde. In de kerkenraad staat dit onderwerp iedere vergadering op de agenda. In de bijdrage van onze kerkrentmeester Jeroen Jansen leest u hier meer over. U wordt uitgenodigd om mee te denken en u op te geven voor deelname in een verspiedersgroep.

Als dit blad ontvangt, hebben we in de dienst van 13 juni in aanwezigheid van de gemeente afscheid genomen van onze oud-kerkenraadsleden Jenny van Rossum (diaken) en Christian Claus (kerkrentmeester). We zijn Jenny en Christian dankbaar voor hun jarenlange inzet voor onze gemeente. Dat geldt voor beiden zowel in Hilversum als na de samenvoeging in Bussum.

Invulling vacatures
Bovenstaande hield in dat er vacatures zijn ontstaan in de kerkenraad. We zijn blij dat we in Jacqueline Schröder een enthousiaste opvolgster gevonden hebben voor Jenny. Voor de invulling van de vacature bij de kerkrentmeesters zijn we in een vergevorderd stadium van overleg met een kandidaat. Uiteraard is het ook mogelijk om vanuit de gemeente een kandidaat aan te dragen. De kerkenraad is verheugd dat Karin Kupzok bereid is de ledenadministratie van Bert van Driel over te nemen. Dankzij Bert is het dienstrooster voor 2022 al helemaal ingevuld.

In coronatijd bent u eraan gewend geraakt om wekelijks de gemeentemail te ontvangen met daarin de link voor de liturgie en de aankondigingen. Ook na de restricties van de coronapandemie blijven we de diensten digitaal uitzenden. Dat is mede mogelijk door ons team technici.

Tot nu toe was u verplicht om u van tevoren op te geven als u de dienst fysiek wilde bijwonen. Met ingang van 5 juni zijn de regels echter versoepeld waardoor u zich niet meer hoeft op te geven. Ook het koffiedrinken na de dienst kan gelukkig weer plaatsvinden als vanouds.
En het is weer toegestaan om te zingen, weliswaar op het geluidsniveau van spreken maar fijn dat dit weer kan. Wat was het overigens fijn dat we zulke goede voorzangers hadden in de afgelopen maanden. Dank hiervoor aan alle medewerkers.

Tot slot wil ik u attent maken op de komende ELK-kwartaal. Hierin staat een interview met onze predikant, de secretaris en een tweetal gemeenteleden. Namens de kerkenraad wens ik u in alle opzichten een goede zomer.

Jan Kofman – secretaris kerkenraad