Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Het nieuwe kerkelijk jaar staat weer voor de deur. In de afgelopen maanden heeft zich echter wel veel achter de schermen afgespeeld en we kunnen daarnaast een aantal feestelijke gebeurtenissen tegemoet zien. Dus in dit verslag een terugblik en een blik vooruit.

Startzondag en BBQ
Op zondag 8 september vieren we de startzondag in Hilversum, met een dienst voor jong en oud. Hiermee gaat ons nieuwe kerkelijk jaar van start.
Zaterdag 14 september moet u echt in uw agenda zetten. We houden dan onze traditionele BBQ vanaf 16.00 uur in Bussum. Alle gemeenteleden zijn daarbij natuurlijk van harte uitgenodigd. Het is ook de eerste gelegenheid om het “nieuwe” gemeentecentrum te bewonderen. Als speciale gasten zullen onze aannemer Hanno Bevelander en enkele andere werkuitvoerders en natuurlijk ook de begeleider van het hele project, de heer Floris van Wilgenburg, ook uitgenodigd worden.
Houdt u er rekening mee dat vanaf zondag 1 september tot aan de adventstijd onze diensten om 10.30 uur beginnen. Na deze proefperiode zal besloten worden wat de vaste aanvangstijd wordt.

Het gemeentecentrum en de bovenwoning in Bussum
In de zomermaanden is er hard gewerkt in het gemeentecentrum en zoals het er nu naar uitziet is het werk klaar op de geplande datum en kunnen we er weer gebruik van maken in begin september. Het resultaat zoals het er nu uit ziet is al fantastisch. De feestelijke ingebruikname zal plaatsvinden op zaterdag 14 september met onze jaarlijkse BBQ.
De bovenwoning is inmiddels ontruimd nadat de huurster een andere woning heeft betrokken. We gaan nu inventariseren wat er gedaan moet worden om de woning weer te kunnen verhuren. Er is namelijk het nodige achterstallig onderhoud dat aangepakt moet worden.
Tegelijkertijd zullen ook de geplande zonnepanelen geplaatst worden op het dak.

25-jarig ambtsjubileum van onze dominee Willy Metzger
Zoals u in de rondgestuurde uitnodiging kunt lezen viert dominee Willy Metzger op zondag 6 oktober het feit dan hij 25 jaar geleden geordineerd werd in Amsterdam door ds. Kees van der Horst. Na de dienst zullen we daar feestelijk aandacht aan gaan besteden in het nieuwe gemeentecentrum. De kerkenraad hoopt op een stampvolle kerk. 

De toekomst van de lutherse kerk in Hilversum
Zoals de kerkenraad in de laatste gemeentevergadering met de gemeente heeft besproken is het in gebruik houden van 2 kerkgebouwen niet langer vol te houden met de beschikbare menskracht. De kerkenraad onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn van de toekomst van de kerk in Hilversum. We zijn met verschillende partijen in gesprek en zullen heel binnenkort beslissen welke partij we inschakelen bij het zoeken van een nieuwe bestemming.

Terugblik zomerdiensten
De zomerdiensten samen met Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen in Bussum zijn ook dit jaar weer bijzonder goed verlopen. De diensten werden goed bezocht en de Lutheranen waren goed vertegenwoordigd.
Ook de zomermiddag die verzorgd werd door ons gemeentelid Jan van Cadsand is uitstekend verlopen. De Amsterdamse School en aanverwante architectuur was het onderwerp en zowel de dia’s als de presentatie van Jan vielen zeer in de smaak.
Ook in Hilversum zijn de diensten in de zomermaanden samen gevierd in de Kapel. Fijn en inspirerend om te ervaren dat we ons geloof met elkaar kunnen delen.

Taxi
Ook in het nieuwe kerkelijk jaar wordt er weer van de kerktaxi gebruik gemaakt als de diensten in Bussum worden gehouden. Als er dienst is in Hilversum is de kerktaxi niet nodig omdat er dan onderling meegereden kan worden.

Opsturen van De Lutheraan
Met ingang van het huidig nummer van ons kerkblad zal het verzendklaar maken en de verzending plaatsvinden door onze drukkerij Walden. De werkgroep die dit vele jaren heeft verzorgd willen we hartelijk danken voor hun inzet maar met name Ton en Ellen Reijinga willen we hier even noemen. Hartelijk dank.

Definitieve afwijzing subsidie KBLS door Commissie BILT
Onze gemeente heeft als penvoerder van 25 lutherse gemeenten getracht subsidie te krijgen van de Commissie BILT (Bewaren en In stand houden van de Lutherse Traditie) voor de KBLS (Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting). Deze stichting maakt het mogelijk dat prof. dr. Sabine Hiebsch aan de Universiteit van Kampen als bijzonder hoogleraar, onderwijs geeft en kennis verspreidt over Luther en zijn theologie en de geschiedenis van het Lutheranisme in Nederland
Deze ComBILT heeft besloten dat dit niet in het belang is van lutherse gemeenten en dat daarom geen subsidie verstrekt wordt. Het is bijzonder teleurstellend en ook onbegrijpelijk dat de commissie en m.n. het lutherse contingent in deze commissie tot deze beslissing is gekomen. Uit vele reacties aan ons als penvoerder blijkt ook het onbegrip, frustratie en verontwaardiging in luthers Nederland.

Cursus Leren van Luther
In het najaar zal er een cursus Leren van Luther gegeven worden in ons gemeentecentrum in Bussum. Nadere informatie geeft ds. Metzger elders in dit blad.

Overige activiteiten
Voor informatie over andere activiteiten raad ik u aan het stukje van de diaconie te lezen.

De kerkenraad hoopt u allen weer aan te treffen in de eredienst of bij gemeenteactiviteiten.

Eindigend met de wens en de bede dat allen die het moeilijk hebben en zelfs in heel zware omstandigheden verkeren kracht naar kruis mogen ontvangen.

Jan Kofman - secretaris