Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Oproep meedenken toekomst kerkgebouw

Zoals al eerder in de Lutheraan geschreven, zijn er ideeën om het kerkgebouw aan de Mecklenburglaan op te knappen. De laatste grootschalige verbouwing van het kerkgebouw aan de Mecklenburglaan ligt alweer zo’n 40 jaar achter ons. Op verschillende gebieden is er inmiddels sprake van een achterstand en voldoet de kerk beperkt aan de eisen van deze tijd. De inzet zal daarom onder meer verduurzaming en modernisering zijn. Dit is een proces dat zorgvuldig wordt gepland en doorlopen. Het is belangrijk de gemeente actief hierbij te betrekken.

Wensen van de gemeente
Het proces zal bestaan uit het ophalen van wensen bij de gemeente, het inventariseren van mogelijkheden en het schetsen van opties. Hierbij zullen we op een bepaald moment ook externe begeleiding in de vorm van een architect en een aannemer in de arm nemen. Aangezien het een bijzonder gebouw betreft, zijn er al wat eerste kennismakingen geweest met potentiële architecten.

De eerste formele stap die we willen zetten is het aanstellen van een verspiedersgroep. We hebben Johan Vroegindeweij bereid gevonden om deze groep voor te zitten. Het is de uitdrukkelijke wens van de kerkenraad om een zo breed mogelijke afspiegeling van de gemeente in deze groep zitting te laten nemen. Daartoe zal de Kerkenraad mogelijk enkele personen benaderen. Op dit moment doen we vooral de oproep aan u allen om u te melden bij Johan als u onderdeel wilt uitmaken van de verspiedersgroep.

De verspiedersgroep zal deels de mogelijkheid hebben een eigen invulling te geven aan zijn rol. Wel zullen wij de volgende vragen bij deze groep neerleggen:
• Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan voor ons kerkgebouw? Denk daarbij bijvoorbeeld aan randvoorwaarden op het gebied van kerkdiensten, vieringen en begrafenissen. Hoe we omgaan met de geschiedenis en toekomst? Wat moet blijven en wat willen we anders? De verduurzaming van het gebouw (zowel vanuit vergroening als kostenoverwegingen) en de ventilatie mede gezien de huidige coronaregels.

• Huidige en toekomstige functies van het kerkgebouw.
• Mogelijke inrichting van het kerkgebouw.
• Advies omtrent de op te richten bouwcommissie.

Omdat we het proces breed willen insteken, kan de verspiedersgroep er bijvoorbeeld voor kiezen om bij andere gemeenten die recent hun kerkgebouw hebben verbouwd inspiratie op te doen. Een ander idee is om na te denken in hoeverre samenwerken met andere gemeente(n) een optie is. Ook kan worden gekeken naar de verbouwingsplannen van de nabijgelegen Wilhelminakerk. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om met een gedegen visie te komen. Het gaat namelijk om onze gemeente en de lange termijn van het gebruik van ons kerkgebouw.

De verspiedersgroep kan de gemeente via De Lutheraan en gemeentevergaderingen op de hoogte houden van haar vorderingen.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van onze kerk over het jaar 2020 is inmiddels besproken in de kerkenraad. Het jaar 2020 is, naast corona, een bijzonder jaar geweest. Onder meer vanwege de verkoop van het kerkgebouw in Hilversum. Hieronder worden kort de belangrijkste zaken weergegeven over 2020. Onze jaarrekening is altijd op te vragen en ook op de site zullen we weer een verkort verslag opnemen.

Operationeel resultaat
Zoals u weet, is het operationeel resultaat al enige jaren negatief. Dat was ook op die manier begroot. De begroting voor 2020 was €123.730 negatief. We zijn in 2020 financieel iets beter uitgekomen op €110.722 negatief. Weliswaar zijn er lagere totale baten gerealiseerd, het kostenniveau is echter nog lager uitgekomen. Dat heeft er deels mee te maken dat we als kerk in 2020, vanwege corona, ook een wat lager fysiek activiteitenniveau hebben gekend. Gelukkig hebben we dit op een andere manier kunnen invullen via bijvoorbeeld Zoomcontacten.

Bijzondere gebeurtenissen in 2020
Belangrijke gebeurtenissen in 2020, die ook financiële consequenties hadden, betreffen de verkoop van het kerkgebouw in Hilversum en verbouwing van de bovenwoning op de Mecklenburglaan 52.

De opbrengst van de verkoop van het kerkgebouw in Hilversum bedroeg €705.000, exclusief makelaarskosten. De kosten van de verbouwing van de bovenwoning betroffen €211.694. Omdat de bovenwoning per-manent (commercieel) verhuurd wordt, is deze volgens onze verslaggevingsregels, geactiveerd tegen de WOZ-waarde. De WOZ-waarde betrof in 2020 €292.000. Voor het verschil van €80.360 is een herwaarderingsreserve gevormd.

Verkoop kerkgebouw
Met de verkoop van het kerkgebouw in Hilversum is tevens het orgel volledig afgeschreven. Het orgel, dat nog voor €25.000 op onze balans stond, is geschonken aan de Protestante gemeente Laren en is geïnstalleerd in de Johanneskerk. Hiermee is het orgel behouden gebleven voor de regio. De Protestantse gemeente Laren heeft de kosten van installeren en verhuizen van naar schatting €40.000 op zich genomen.

Vermogenspositie
Per saldo is de vermogenspositie van onze gemeente sterk vooruitgegaan. Het eigen vermogen per ultimo 2020 bedraagt €2,4 miljoen versus €1,7foto bij kerkrentmeesters miljoen per ultimo 2019. Van de €2,4 miljoen is €2,0 miljoen belegd. Vanuit deze vermogenspositie is het derhalve mogelijk om het kerkgebouw aan de Mecklenburglaan op te knappen en te transformeren naar de eisen van deze tijd. Dit is een proces dat zeer zorgvuldig zal worden uitgevoerd en waar de gemeente in wordt meegenomen. Daarnaast biedt de vermogenspositie in de vorm van de beleggingen de mogelijkheid om ons jaarlijkse tekort (het negatieve operationele resultaat) te dekken uit de opbrengsten van de beleggingen.

College van Kerkrentmeesters