Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

Welkom bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi is 1 januari 2016 ontstaan uit de Evangelisch-Lutherse Gemeente Hilversum en de Evangelisch-Lutherse gemeente Naarden-Bussum.

De samenvoeging van beide lutherse gemeenten brengt met zich mee dat wij nog eens beseffen wat een zichtbare lutherse traditie voor ons zo belangrijk en waardevol maakt. Voor een reeks van jaren willen wij het lutherse geluid in het Gooi met name laten klinken in de manier waarop wij met elkaar vieren, waarop wij gemeente van Jezus Christus zijn en de wijze waarop wij naar buiten willen treden en de boodschap van het evangelie op een bij ons passende manier in ons gemeenteleven gestalte willen geven.

kerk van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Hilversum kerk van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Bussum

Het hart van deze activiteiten wordt door onze gemeente ervaren in de vieringen op zondag. Daarin komen verkondiging en ontmoeting als centrale pijlers samen. Belangrijk is voor ons dat de gestalte die de verkondigende viering op zondag krijgt, staat in de Lutherse traditie, zoals deze in Nederland telkens haar weg heeft gevonden met en tot de mensen.

Onze vieringen vinden sinds 1 maart 2020 allemaal plaats in ons kerkgebouw in Bussum: Mecklenburglaan 50-52

De vieringen beginnen om 10.30 uur. Het rooster van de diensten en bijzondere vieringen vindt u in het menu. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in ons gemeentecentru voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie of thee.

Wij zijn een zelfstandige gemeente van lutherse signatuur binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). We onderhouden contacten met onze buurkerken in Naarden, Bussum en Hilversum. Onder andere via de oecumene en de Raad van Kerken Naarden-Bussum en Hilversumse Meent en de Centrale Commissie voor Interkerkelijk Vormingswerk (CCIV).

We vieren gezamenlijke zomerdiensten met de Doopsgezinden, de Vrijzinnigen, de Remonstranten en de Huiskamergemeente.