Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi

Logo PKN

De samenvoeging brengt met zich mee dat wij nog eens beseffen wat een zichtbare lutherse traditie voor ons zo belangrijk en waardevol maakt. Voor een reeks van jaren willen wij het lutherse geluid in het Gooi met name laten klinken in de manier waarop wij met elkaar vieren, waarop wij gemeente van Jezus Christus zijn en de wijze waarop wij naar buiten willen treden en de boodschap van het evangelie op een bij ons passende manier in ons gemeenteleven gestalte willen geven.

Daarbij is het voor ons essentieel om enkele grondgedachten uit de lutherse traditie tot uitdrukking te brengen en voort te zetten:

  • Het Sola Scriptura heeft bij Luther en in de lutherse traditie hier in Nederland géén biblicistische, fundamentalistische opvatting van de Bijbel (een letterlijke interpretatie van kaft tot kaft) tot gevolg. Het gaat om de “viva vox”, het levende woord dat ons telkens weer aanspreekt in onze situatie, hier en nu. Je moet horen wat ‘voor jou’ is.
  • Christus is de scopus (het doel) van de Schrift. Dat betekent dat wij luisteren, interpreteren en verstaan vanuit wat Hij heeft gedaan en geleerd.
  • Wij worden in de vrijheid van het evangelie gesteld. Dit houdt in dat niemand de wet wordt voorgeschreven en dat er ruimte is voor elke gelovige om vanuit de eigen verantwoordelijkheid zijn of haar keuze te maken in ethisch, sociaal en politiek opzicht. Daarom ook wordt de persoonlijke keuze gerespecteerd.
  • Het geloof is allereerst en vooral een gave van Gods kant, die telkens mag worden ontvangen in Woord en Sacrament en daardoor wordt versterkt. Christus is de Heer van de kerk. Hij is de gastheer die de gemeente voor zijn maaltijd uitnodigt.

Er is een grote mate van verbondenheid met diegenen die in het spoor van Luther en bovenstaande grondgedachten hier in Nederland gemeente willen zijn. Dit willen wij ook in toekomst tot uitdrukking brengen in ons gemeente-zijn.

In ons vieren en dienen:

  • Wij zijn een gemeente waar de uitnodiging voor het Heilig Avondmaal open is. Iedereen, inclusief kinderen, is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Deelname is dus de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en wordt niet voor hem of haar bepaald.
  • Wij zijn een gemeente die levend wil houden wat zich hier in Nederland als lutherse liturgie heeft ontwikkeld. De manier van vieren, waarbij muziek en zang en de wisselwerking tussen voorganger en gemeente, een grote rol speelt. Wij denken ook aan het zingen van liturgische antwoorden en van een deel van het Onze Vader of het gaan staan bij de lezing van het evangelie.
  • Wij zijn een gemeente die het respect en de openheid levend wil houden, dat eenieder ongeacht de verschillen in ras, kleur, sekse en geaardheid, op een volledige manier deel uit maakt van onze gemeente.

In ons leren:

  • Wij zijn een gemeente die hecht aan het behouden van de lutherse traditie die Luther als belangrijke uitleg van het evangelie weergeeft. Wij denken met name aan zijn geschriften over de rechtvaardiging tegenover God door genade, de gedachte over de vrijheid en gebondenheid van een christenmens en het beroep op een persoonlijk geloof en geweten.

Daarbij kennen wij in Nederland een open binding aan de confessie[1] en hechten wij waarde aan het levend belijden in de dagelijkse praktijk.

In onze verbondenheid met de oecumene en de lutherse wereldkerk:

  • Wij zijn een gemeente die de verbondenheid met de oecumene in stand wil houden. De vrijheid en open binding aan de confessie biedt ruimte voor een ruimhartige deelname aan oecumenische vieringen.

Een dubbele oecumenische brugfunctie zien wij voor onze Lutherse gemeente binnen het geheel van de Protestantse kerk: enerzijds naar de katholieke[2] traditie die in het vieren van onze gemeente tot uitdrukking komt, en anderzijds naar andere kleine kerkgenootschappen.

  • Wij zijn een gemeente die de verbondenheid met de Lutherse wereldkerk en de herkenning daarvan in de manier van vieren en de opbouw van de dienst levend wil houden. Lutherse gemeenten in Nederland tellen nagenoeg altijd leden van buitenlandse afkomst. Daardoor is er een intens gevoel van verbondenheid met een wereldwijde traditie.

Tot slot: wij vervullen een rol als streekgemeente. Mensen die zich met de lutherse traditie en de manier van gemeente zijn verbonden voelen willen wij óók in toekomst een vertrouwde thuishaven bieden. Een thuishaven waar binnen gezinnen met kinderen een plek hebben om vragen over geloofsbeleving en opvoeding te delen.

[1] Met open binding aan de confessie wordt bedoeld dat de belijdenisgeschriften wel het kader aangeven waarin de lutherse traditie van geloven zich beweegt, maar niet voorschrijven, waaraan iedereen zich dient te houden. De Heilige Schrift, in het bijzonder het evangelie is altijd leidend, de belijdenis begeleidend voor het belijden in het dagelijks leven.

[2] Het begrip katholiek verwijst naar de kerk van alle tijden en plaatsen, zoals deze o.a. in de Apostolische geloofsbelijdenis wordt beleden. Deze verbondenheid geven wij gestalte in ons vieren, door de lijn van de orde van dienst te volgen, die Luther met de oecumenische traditie van de kerk gemeen had.

In ons beleidsplan komen deze voor ons als gemeente belangrijke punten terug. Hier vindt u het beleidsplan van de ELG Het Gooi voor de periode van 2016 tm 2020.